PROJEKTY – 2018

Od wielu lat Biblioteka Miejska w Cieszynie realizuje projekty kulturalno-edukacyjne we współpracy z bibliotekami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie. Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samorząd Województwa Śląskiego, Miasto Cieszyn i Powiat Cieszyński. Projekty o charakterze kulturalno-edukacyjnym, wydawniczym oraz polegające na doposażeniu Biblioteki w księgozbiór i sprzęt potrzebny do podniesienia jakości świadczonych usług służą przede wszystkim popularyzacji książki i czytelnictwa, zwiększeniu zainteresowania biblioteką, jako instytucją nowoczesną, pełniącą funkcje informacyjne, kulturalne i edukacyjne w środowisku lokalnym.

Realizacje: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

* * * * *

 

Nazwa projektu:  Emocje bez granic 

Opis syntetyczny projektu: Czesko-polski projekt jest ukierunkowany w szczególności na młodzież, która obecnie boryka się z wieloma problemami (szykanowanie, przemoc, zagrożenie w sieci, uzależnienia, nietolerancja, …). Celem projektu jest zwrócenie uwagi na fakt, że w obu krajach problemy współczesnych dzieci i młodzieży są bardzo podobne, zaś podzielenie się wiedzą o nich oraz ich omówienie może w przyszłości pomóc w ich opanowywaniu. W ramach projektu powstanie między innymi książka, zbiór opowiadań, zostanie również zorganizowany cykl warsztatów biblioterapeutycznych dla dzieci i młodzieży (biblioterapia= leczenie/terapia książką). Projekt przyczyni się do usunięcia barier kulturowych i językowych oraz przyczyni się do nawiązywania kontaktów wśród młodzieży z Polski i Czech.

 

Partner wiodący

Celé Česko čte dětem o.p.s.

Partner projektu

Biblioteka Miejska w Cieszynie

Źródło finansowania: Projekt Emocje bez granic (numer CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001287) jest realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko w ramach programu Interreg V-A Czechy – Polska 2014-2020.

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI

 

POLECAMY: