PROJEKTY – 2013

Od wielu lat Biblioteka Miejska w Cieszynie realizuje projekty kulturalno-edukacyjne we współpracy z bibliotekami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie. Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samorząd Województwa Śląskiego, Miasto Cieszyn i Powiat Cieszyński. Projekty o charakterze kulturalno-edukacyjnym, wydawniczym oraz polegające na doposażeniu Biblioteki w księgozbiór i sprzęt potrzebny do podniesienia jakości świadczonych usług służą przede wszystkim popularyzacji książki i czytelnictwa, zwiększeniu zainteresowania biblioteką, jako instytucją nowoczesną, pełniącą funkcje informacyjne, kulturalne i edukacyjne w środowisku lokalnym.

Realizacje: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: VI Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą “Dzieci lubią książki – Książki lubią dzieci!”.

Termin realizacji: 29 maja – 6 czerwca 2013 r.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoOpis syntetyczny projektu: W dniach 29 maja do 6 czerwca Biblioteka Miejska w Cieszynie organizuje VI Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą “Dzieci lubią książki – Książki lubią dzieci!”. Inauguracją tego przedsięwzięcia, a jednocześnie XII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom będzie uroczystość w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie, podczas której zaplanowano: występ Teatru Banialuka, koncert Majki Jeżowskiej, spotkania z pisarzami, kiermasz wydawców i inne atrakcje. Podczas trwania Festiwalu dzieci wezmą udział m.in. w spotkaniach autorskich, warsztatach czytelniczych i literacko-plastycznych, w tym plenerowych. Celem przedsięwzięcia jest promocja literatury dziecięcej, wychowania przez czytanie, miasta oraz biblioteki, jako miejsca spotkań z książką.

Źródło finansowania: ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: Zakup literatury specjalistycznej, materiałów plastycznych oraz sprzętu w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci.

Termin realizacji: 12 marca – 13 grudnia 2013 r.

Opis syntetyczny projektu: zakup literatury specjalistycznej z zakresu psychologii, pedagogiki, profilaktyki uzależnień oraz materiałów plastycznych, papierniczych, edukacyjno-dydaktycznych, nagród dla dzieci oraz sprzętu w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Cieszyna na rok 2013 (forma darowizny).

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: Akademia Orange dla bibliotek.

Termin realizacji: 1 stycznia – 31 grudnia 2013 r.

Logo Fundacji OrangeOpis syntetyczny projektu: Zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do Internetu w sieci miejskich placówek bibliotecznych oraz organizacja kursów i warsztatów komputerowych dla dzieci i seniorów. Zadanie jest realizowane w ramach dotacji w programie Akademia Orange dla bibliotek.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Fundacji Orange.

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: “Biblioteka +”- modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.

Termin realizacji: 22 marca 2013 r. do 30 listopada 2014 r.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoOpis syntetyczny projektu: Zadanie dotyczy remontu, przebudowy i doposażenia siedziby Biblioteki Miejskiej, zlokalizowanej w zabytkowym budynku, znanym jako tzw. Dom Niemiecki (Deutsches Haus). Priorytetem projektu jest zapewnienie dostępności instytucji dla osób niepełnosprawnych, starszych i schorowanych, poprawa jej funkcjonalności, a także wzbogacenie oferty kulturalnej i edukacyjnej. Stąd też pozyskane środki wykorzystane zostaną na:

  • instalację windy osobowej i likwidację pozostałych barier architektonicznych oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • termomodernizację obiektu, która obejmie wymianę kotłowni, instalacji c.o. oraz stylowych okien na terenie obiektu,
  • remont i aranżację wnętrz oraz wyposażenie czytelni ogólnej oraz wypożyczalni dla dorosłych, w tym wymianę instalacji elektrycznej, zakup wyposażenia i wdrożenie nowoczesnego i czytelnego dla mieszkańców systemu identyfikacji wizualnej,
  • poprawę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zapewnienie ciągłości obsługi użytkowników w przypadku przerw w dostawach prądu,
  • stworzenie nowocześnie wyposażonej pracowni multimedialnej pod nazwą YOURmedi@TWOJEmedia (YM@TM) oraz doposażenie sali konferencyjnej.

Ważnym elementem projektu będzie otwarcie się instytucji na potrzeby ludzi młodych, w tym głównie nastolatków, czyli tej grupy użytkowników, która coraz rzadziej odwiedza biblioteki i niechętnie sięga po książki. Temu celowi służyć właśnie będzie stworzenie pracowni multimedialnej YM@TM, jako nowej przestrzeni bibliotecznej, której gospodarzami w godzinach popołudniowych oraz w okresie wakacji i ferii będą dzieci i młodzież. Na wspólnej powierzchni zgromadzone zostaną książki, gry planszowe, zbiory multimedialne oraz cyfrowe urządzenia: aparaty, kamery, tablety, komputery i stacje graficzne, a także oprogramowanie do obróbki tekstu, dźwięku i obrazu. Opiekunami młodzieży w YM@TM będą instruktorzy oraz przeszkoleni bibliotekarze, a także wolontariusze. System organizacji YM@TM zakłada wdrożenie mechanizmów merytokratycznych, gdzie każdy młody użytkownik, po nabyciu odpowiednich kompetencji i wniesieniu twórczego wkładu na rzecz społeczności, będzie mógł uzyskać z czasem “stanowisko” o nazwie Junior Mentor, czyli stać się nastoletnim ekspertem-przewodnikiem uczącym mniej zaawansowanych kolegów.
Pozyskane w wyniku realizacji zadania nowe wyposażenie, w tym sprzęt elektroniczny, pozwolą również na rozszerzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej dla osób dorosłych, w tym seniorów. Stąd po realizacji zadania powstanie “Strefa @ktywnego seniora”, jako projekt, którego celem będzie umożliwienie osobom e-wykluczonym z pokolenia 50+ zrobienia “pierwszego kroku” w Internecie, nabycia podstawowych kompetencji cyfrowych, przekonanie o korzyściach związanych z poruszaniem się w cyfrowym świecie oraz tworzenie więzi międzypokoleniowej. Do realizacji projektu wykorzystana zostanie pracownia YM@TM, a także zmodernizowane działy udostępnień i sala konferencyjna. Zajęcia w “Strefie @ktywnego seniora” organizowane będą w formie cyklicznych szkoleń i kursów, regularnie w formie tzw. punktów pomocy oraz jako imprezy okolicznościowe.
Realizacja projektu ma na celu przekształcenie cieszyńskiej Biblioteki w nowoczesne, odpowiadające współczesnym standardom, wielofunkcyjne centrum informacyjne i kulturalne, z bogatą ofertą edukacji czytelniczej i medialnej skierowaną do wszystkich bez wyjątku mieszkańców miasta.

Źródło finansowania: Projekt “Biblioteka +”- modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie jest realizowany w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet “Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Status projektu: W trakcie realizacji.

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.

Termin realizacji: 12 czerwca – 30 listopada 2013 r.

Logo Biblioteki NarodowejOpis syntetyczny projektu: Projekt obejmuje zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literatury popularnonaukowej. Zadanie zostało zrealizowane z dotacji na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w ramach Programu Biblioteki Narodowej. Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów, w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki w kraju i za granicą, jak również zwiększenie zainteresowania książką.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Biblioteki Narodowej.

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *   *

Realizacje: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

POLECAMY: