PROJEKTY – 2008

Od wielu lat Biblioteka Miejska w Cieszynie realizuje projekty kulturalno-edukacyjne we współpracy z bibliotekami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie. Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samorząd Województwa Śląskiego, Miasto Cieszyn i Powiat Cieszyński. Projekty o charakterze kulturalno-edukacyjnym, wydawniczym oraz polegające na doposażeniu Biblioteki w księgozbiór i sprzęt potrzebny do podniesienia jakości świadczonych usług służą przede wszystkim popularyzacji książki i czytelnictwa, zwiększeniu zainteresowania biblioteką, jako instytucją nowoczesną, pełniącą funkcje informacyjne, kulturalne i edukacyjne w środowisku lokalnym.

Realizacje: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: Ikonka-cd.

Termin realizacji: 1 września 2007 – 20 marca 2008.

Opis syntetyczny projektu: Projekt obejmował stworzenie czytelni internetowej w siedzibie Filii nr 1 Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, przy ul. Wąskiej 2. Są to trzy stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Realizator projektu – MSWiA zgodnie z założeniami strategii lizbońskiej oraz Strategii Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska wyposaża biblioteki w sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz zapewnia bibliotekarzom podstawowe szkolenie w zakresie wykorzystywania zasobów Internetu. W ramach programu, w bibliotekach publicznych w gminach uruchamiane są tzw. czytelnie internetowe, mające zapewnić mieszkańcom dostęp do Internetu. Daje to szansę na zmianę oblicza biblioteki publicznej oraz przywrócenie jej oświeceniowej roli. Realizacja programu IKONKA sprzyja budowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz wyrównywaniu szans Polaków w dostępie do wiadomości oferowanych przez sieć Internet poprzez otwarcie społeczności lokalnej możliwości dotarcia do wiedzy często dotychczas niedostępnej. Ikonka-cd to druga edycja programu realizowanego przez MSWiA.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: I Międzynarodowy Festiwal czytania nad Olzą: Czytamy z wyobraźnią.

Termin realizacji: 12-25 czerwca 2008.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoOpis syntetyczny projektu: Biblioteki Miejskie w Cieszynie i Czeskim Cieszynie w dniach 12 – 25. 06. 2008 r. zorganizowały wspólnie I Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą pod hasłem Czytamy z wyobraźnią. Cała inicjatywa miała na celu zbliżenie młodego czytelnika do książki, oraz umożliwienie kontaktu, nie tylko ze słowem pisanym, ale i z żywym autorem. Akcję promującą czytelnictwo rozpoczęła impreza plenerowa na rynku w Cieszynie (12 czerwca). Podczas imprezy inauguracyjnej dzieci i młodzież z terenu powiatu cieszyńskiego i Czeskiego Cieszyna miały możliwość bezpośredniego zetknięcia się z twórcami podczas wspólnej zabawy, obejrzenia występów amatorskich grup działających na terenie obu miast, pokazów szczudlarskich, wzięcia udziału w licznych zabawach i konkursach. Przez dwa tygodnie trwania festiwalu uczestnicy wzięli udział w: spotkaniach z pisarzami i ciekawymi ludźmi, warsztatach plastyczno – literackich, występach grup teatralnych, wystawach tematycznych, dniach otwartych bibliotek i innych atrakcjach, by 25 czerwca spotkać się na rynku w Czeskim Cieszynie na plenerowej uroczystości finałowej, podsumowującej międzynarodową imprezę.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: Zakup nowości wydawniczych.

Termin realizacji: 1 stycznia – 30 listopada 2008.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoOpis syntetyczny projektu: W 2008 roku zbiory Biblioteki Miejskiej w Cieszynie wzbogaciły się o 2 001 tytułów nowości wydawniczych z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literatury popularnonaukowej oraz 16 jednostek zbiorów specjalnych (CD). Zadanie zostało zrealizowane z dotacji na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego “Promocja Czytelnictwa” ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów, w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki w kraju i za granicą, jak również zwiększenie zainteresowania książką.

Źródło finansowania: Zadanie zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego “Promocja Czytelnictwa” ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: Wydanie i promocja publikacji: Strofy sercem pisane. Cieszyn w poezji polskiej w XIX, XX i XXI stuleciu. Szkice. Bibliografia.

Termin realizacji: 1 marca – 20 września 2008.

Logo programu Śląskie. Pozytywna EnergiaOpis syntetyczny projektu: Projekt obejmował wydanie i promocję publikacji: Strofy sercem pisane. Cieszyn w poezji polskiej w XIX, XX i XXI stuleciu. Szkice. Bibliografia, autorstwa Beaty Sabath – poetki i polonistki, zawierającej rzetelne informacje o poezji autorów regionu Śląska Cieszyńskiego na przestrzeni trzech wieków, w tym tworzących współcześnie oraz uporządkowaną bogatą bibliografię która ma ułatwić uczniom, studentom i pasjonatom poezji dotarcie do konkretnych wierszy na określony temat. Autorka publikacji jest znaną cieszyńską poetką, członkiem zarządu Związku Literackiego Nadolzie, instruktorem warsztatów poetyckich. Autorka wykazuje się imponującą znajomością poezji cieszyńskiej, tak w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Uroczysta promocja publikacji odbyła się 20 września 2008 w Cafe Muzeum podczas podsumowania Konkursu Jednego Wiersza, w ramach cieszyńskiego festiwalu sztuk Skarby z cieszyńskiej trówły.

Źródło finansowania: Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: Zakup wydawnictw, czasopism, wydawnictw audiowizualnych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej oraz związanej z ochroną środowiska.

Termin realizacji: 29 luty – 15 listopada 2008 r.

Opis syntetyczny projektu: Projekt obejmował zakup książek o tematyce ekologicznej, przyrodniczej, związanej z ochroną środowiska. Dzięki dotacji z GFOŚ księgozbiór Biblioteki Miejskiej w Cieszynie został wzbogacony o 158 woluminów, z czego Oddział dla dzieci otrzymał – 62 wol., Wypożyczalnia dla dorosłych i Czytelnia ogólna – 39 wol., Filia nr 1 – 18 wol., Filia nr 2 – 24 wol., Filia nr 3 – 15 wol. Książki zostały umieszczone w działach tematycznych wg klasyfikacji UKD i są udostępniane mieszkańcom miasta na zasadzie wolnego dostępu do półek oraz prezencyjnie w Czytelni ogólnej. Zestawienia bibliograficzne zakupionych nowości dostępne są w Czytelni ogólnej oraz w multiwyszukiwarce FIDKAR, zamieszczonej na stronie www.biblioteka.cieszyn.pl. Dla najmłodszych mieszkańców miasta w Oddziale dla dzieci BM prowadzone były warsztaty o tematyce proekologicznej w oparciu m.in. o zakupioną literaturę. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2008 r. odbyło się 25 spotkań, warsztatów i lekcji bibliotecznych z udziałem 501 czytelników.

Źródło finansowania: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: Zakup literatury specjalistycznej, materiałów plastycznych oraz sprzętu w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci.

Termin realizacji: 25 marca – 30 września 2008 r.

Opis syntetyczny projektu: Projekt obejmował zakup literatury specjalistycznejz zakresu: pedagogiki społecznej, pedagogiki specjalnej, profilaktyki uzależnień, biblioterapii, psychologii i będzie wykorzystana w przygotowaniu warsztatów z dziećmi z rodzin patologicznych, doposażenie Oddziału dla dzieci Biblioteki Miejskiej oraz organizację zajęć terapeutycznych na rzecz dzieci i młodzieży objętych specjalną troską Zajęcia będą obejmowały 5 bloków tematycznych:

  1. Zajęcia biblioterapeutyczne – zajęcia o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym i wychowawczym, prowadzone w oparciu o teksty literackie. Celem zajęć jest wspieranie mocnych stron dziecka, budowanie prawidłowej relacji w grupie, rozwijanie postaw prospołecznych oraz stymulacja zachowań empatycznych.
  2. Poczuj bluesa w kaktusach dobrych manier – zajęcia edukacyjno – wychowawcze prowadzone w formie pogadanek i ćwiczeń dramowych. Spotkania mają na celu przybliżenie dzieciom zasad dobrego wychowania oraz wdrożenie dobrych manier w swoim życiu.
  3. Biblioteczna szkoła optymizmu – zajęcia profilaktyczne promujące zdrowy styl życia, pozytywne myślenie, etyczną postawę oraz higienę psychiczną. Celem działań jest również uczenie wartości, zwłaszcza szacunku, dojrzałego wyrażania złości oraz mądrego korzystania z mediów wizualnych.
  4. Cała Polska czyta dzieciom – zajęcia mają na celu rozwijanie pamięci i wyobraźni, uczenie myślenia i wzmocnienie samooceny własnej, wspieranie emocjonalnego rozwoju oraz zapobieganie uzależnianiu od telewizji i komputerów.
  5. Tęczowo i kolorowo – zajęcia plastyczne mające formułę konkursów.

Źródło finansowania: sfinansowano ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Cieszyna na rok 2008.

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *   *

Realizacje: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

POLECAMY: