HISTORIA

Zdjęcie przestawiające budynek biblioteki

BIBLIOTEKA MIEJSKA W CIESZYNIE

– NOWOCZESNA INSTYTUCJA KULTURY Z SOLIDNĄ TRADYCJĄ

Początki i rozwój działalności Biblioteki Miejskiej w Cieszynie

Prekursorką Biblioteki Miejskiej w Cieszynie była biblioteka Macierzy Szkolnej, która w 1935 roku rozpoczęła obsługę czytelniczą mieszkańców. Praca w niej była wówczas pracą społeczną, a książki udostępniane były za opłatą. Zebrane środki przeznaczane były na zakup nowych pozycji książkowych. Po trzech latach funkcjonowania biblioteki z księgozbioru liczącego 8 tysięcy woluminów korzystało 1700 czytelników.

Wybuch II wojny światowej przekreślił dobrze rozwijającą się pracę na niemal 6 lat. Część księgozbioru udało się zabezpieczyć przed okupantem, oddając w ręce zaufanych czytelników. Niestety w wyniku działań wojennych większość książek zaginęła.

Pomimo ogromnych strat, już od pierwszych dni po wyzwoleniu, w nowych warunkach społeczno-ustrojowych, przystąpiono do odbudowy życia kulturalno-oświatowego na ziemi cieszyńskiej. Prace nad organizacją bibliotek rozpoczęto od zbiórki książek. Dzięki ofiarnej pomocy społeczeństwa zdołano zebrać 944 woluminy, które stały się zalążkiem przyszłego księgozbioru. W większości były to książki pochodzące ze zbioru biblioteki, prowadzonej przed wojną przez Koło Macierzy Szkolnej.

W dniu 17 kwietnia 1946 roku ogłoszony został Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, stanowiący podstawę organizacyjno-prawną do tworzenia i rozwoju bibliotek w Polsce. Trudnej roli organizowania od podstaw miejskiej książnicy z ofiarnością i zaangażowaniem podjęła się Ludwika Rabinowa, której powierzono funkcję kierownika placówki. Działając początkowo pod egidą Macierzy Szkolnej, w dniu 1 lutego 1946 roku biblioteka rozpoczęła działalność środowiskową. Początkowo instytucja mieściła się w pomieszczeniu na piętrze zabytkowego budynku przy ulicy Armii Czerwonej 15 (obecnie ulica Głęboka), znanej jako „Dom Niemiecki”.

1 lipca 1948 roku, dzięki usilnym staraniom Komitetu Bibliotecznego, zbiory biblioteki Macierzy Szkolnej przeszły na własność gminy Cieszyn, zaś działająca od dwóch lat na ich bazie placówka otrzymała nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Macierzy Szkolnej w Cieszynie.

Równolegle, rolę koordynatora poczynań związanych z organizacją sieci publicznych bibliotek powszechnych na terenie powiatu cieszyńskiego przejęła, utworzona w tym samym roku przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Powiatowa Biblioteka Publiczna, której pierwszym kierownikiem został Karol Chmiel.

W ciągu następnego ćwierćwiecza księgozbiór obu bibliotek systematycznie wzrastał, rosła też liczba korzystających z ich usług czytelników. Odpowiadając na rosnące potrzeby czytelnicze mieszkańców, Miejska Biblioteka Publiczna poszerzyła swoją sieć biblioteczną, uruchamiając w roku 1959 pierwszą filię na osiedlu robotniczym ZOR (obecnie Filia nr 1).

W roku 1961 w siedzibie głównej biblioteki wyodrębniony został oddział dla dzieci, który po 14 latach otrzymał nowe lokum przy ulicy Menniczej 50. W 1969 roku przydzielono MBP większy lokal na półpiętrze kamienicy, o łącznej powierzchni 120 m2, gdzie w 1970 roku uruchomiono wypożyczalnię dla dorosłych. Z kolei na piętrze budynku urządzono funkcjonalną czytelnię z liczącym 4500 woluminów księgozbiorem popularno-naukowym. Funkcję kierownika placówki sprawowała wówczas Danuta Cinciała, która z pasją kontynuowała dzieło Ludwiki Rabinowej. Wraz z nowym lokum, wyposażonym w nowe sprzęty biblioteczne, biblioteka pozyskała wykwalifikowaną kadrę, zaś przydzielone środki finansowe przeznaczono na zwiększenie księgozbioru i działalność kulturalno-oświatową.

W roku 1969 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przydzieliło także bibliotece nowy lokal przy ulicy J. Cienciały, składający się z trzech pomieszczeń, w którym uruchomiono kolejną filię z uniwersalnym księgozbiorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych (obecnie Filia nr 2).

Z każdym rokiem wzrastały zadania biblioteki w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Systematycznie powiększał się księgozbiór, wzrastała liczba czytelników, a wraz z tym także ilość udostępnionych woluminów. W 1970 roku z księgozbioru liczącego prawie 49,5 tysiąca woluminów korzystało ponad 5 tysięcy czytelników, a procent czytelników w stosunku do liczby mieszkańców zapewnił miastu drugie, po Bielsku-Białej, miejsce w województwie. W roku 1973 z inicjatywy Lilii Cichy (pełniącej funkcję kierownika w latach 1973-1975) MBP utworzyła trzecią filię, tym razem w Cieszynie-Pastwiskach, która w 1981 roku została przeniesiona na nowo powstałe Osiedle Piastowskie, gdzie funkcjonuje do dziś. W latach 70-tych obsługę czytelniczą mieszkańców miasta, prowadzoną na terenie centrali i 3 placówek filialnych, wspierało również 7 punktów bibliotecznych, działających w różnych dzielnicach miasta. Dodatkowo biblioteka otaczała opieką i pomocą metodyczną 7 bibliotek działających w większych zakładach pracy oraz 2 biblioteki szpitalne posiadające własne księgozbiory.

Biblioteka nie ograniczała się wyłącznie do wypożyczania zbiorów, lecz w coraz szerszym stopniu stawała się organizatorem różnorodnej działalności kulturalno-oświatowej w mieście. Organizowano tu m.in. wystawy, prelekcje, spotkania autorskie i konkursy literackie. Działalność kulturalną zespołu pracowników wspierało działające przy MBP Koło Przyjaciół Biblioteki. W celu wymiany doświadczeń placówka nawiązała także kontakty z bibliotekami w Czeskim Cieszynie i Orłowej.

Ważne zmiany w zakresie funkcjonowania MBP wniosła gierkowska reforma administracyjna kraju. Likwidacja Powiatowej Biblioteki Publicznej w Cieszynie spowodowała, iż od 1975 roku MBP przejęła rolę biblioteki rejonowej, otaczając opieką merytoryczną biblioteki byłego powiatu cieszyńskiego. Funkcję dyrektora cieszyńskiej MBP objął wówczas Franciszek Zahradnik, wcześniej pełniący funkcję dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej, który kierował działalnością MBP do końca 1981 roku. W 1982 roku stanowisko dyrektora MBP powierzono Alinie Szeli-Kajstura, która zarządzała cieszyńską biblioteką przez kolejne 24 lata.

W latach 80-tych, kiedy czytelnictwo w Cieszynie przeżywało swój największy od czasu wojny rozkwit, główna siedziba Biblioteki mieszcząca się w zabytkowym „Domu Niemieckim” ulegała coraz większej degradacji. „Gorzej niż po powstaniu warszawskim” – tak oceniła stan zabytkowego budynku przy ulicy Głębokiej Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków. W 1985 roku na piętrze runął stary strop i władze miasta zostały przymuszone do podjęcia remontu kapitalnego budynku. Zbiory biblioteki zostały przeniesione do tymczasowej siedziby, mieszczącej się
w „karczmie” przy ulicy Przykopa 14. Tam też, w zaledwie dwóch niedużych pomieszczeniach, urządzono niewielką czytelnię z wypożyczalnią dla dorosłych i rozpoczęto obsługę czytelniczą mieszkańców. Z uwagi na ciasnotę lokalową, działalność kulturalno-oświatowa została tymczasowo zawieszona. Z powodu braku środków finansowych w miejskiej kasie, budynek przy ulicy Głębokiej czekał na remont, który rozpoczął się dopiero w 1987 roku.

Rok wcześniej, w styczniu 1986 roku, w lokalu Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Cieszynie, przy ulicy Srebrnej 6 utworzono kolejną placówkę filialną MBP (obecnie Filia nr 4) przeznaczoną dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Zbiory nowo utworzonej placówki stanowiły w przeważającej mierze kasety magnetofonowe z nagraną beletrystyką oraz książki pisane alfabetem Braille’a. Z biegiem lat, wraz z rozwojem nowych technologii, kasety zostały zastąpione przez audiobooki zapisane na płycie kompaktowej w formatach audio lub mp3.

W czasie trwania remontu, w połowie 1988 roku, nastąpiła kolejna istotna zmiana. W dramatycznych okolicznościach zalania bezcennych zabytków piśmiennictwa (na skutek awarii instalacji centralnego ogrzewania) MBP przejęła dotychczasowy Oddział Zabytkowy Biblioteki Śląskiej w Katowicach, tworząc tymczasowo nową agendę z księgozbiorem historycznym.

W roku 1994 utworzona została Książnica Cieszyńska, jako nowa instytucja kultury, której zadaniem było sprawowanie opieki nad cieszyńskimi zbiorami historycznymi. W związku z tym, w styczniu tego roku, nastąpiła likwidacja Oddziału Zabytkowego, funkcjonującego do tej pory przy Bibliotece Miejskiej. Po 6 latach intensywnych prac, dzięki staraniom ówczesnych władz samorządowych Cieszyna, zarówno starodruki, które udało się odratować po zalaniu, jak i inne pozbawione własnej siedziby księgozbiory historyczne, magazynowane w różnych częściach miasta, znalazły godne schronienie w nowej siedzibie Książnicy Cieszyńskiej, mieszczącej się przy ulicy Menniczej 46.

Po transformacji ustrojowej, czyli Biblioteka Miejska w nowej odsłonie

Remont kapitalny siedziby Biblioteki, zapoczątkowany jeszcze w systemie rad narodowych, został ukończony w pierwszej kadencji władz samorządowych. Generalnym wykonawcą robót było cieszyńskie Rejonowe Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych. Specjalnie sprowadzono również ekipę sztukatorów, absolwentów Uniwersytetu Toruńskiego, którzy m.in. konserwowali zabytkowy fresk w holu głównym budynku i elewację. Koszt remontu wyniósł 5 miliardów starych złotych. Sporą część kosztów pochłonęło odsalanie, które fachowcy uznali za główną przyczynę niszczenia budynku, spowodowaną działaniem wód gruntowych.

W związku z reformą przywracającą samorząd terytorialny w Polsce, 1 stycznia 1991 roku MBP stała się biblioteką samorządową i w 1992 roku zmieniła nazwę na Bibliotekę Miejską w Cieszynie. W maju 1992 roku na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Głębokiej 15 uruchomiona została czytelnia i wypożyczalnia dla dorosłych. A już w grudniu tego roku, po całkowitym zakończeniu prac remontowych, do siedziby Biblioteki sprowadzono także zbiory Oddziału dla dzieci z dotychczasowego lokum przy ulicy Menniczej.

Transformacja ustrojowa, jaka dokonała się w Polsce po 1989, zapoczątkowała proces zmian w zakresie funkcjonowania bibliotek publicznych. Biblioteki – dawne skarbnice wiedzy zamkniętej w książkach oprawionych w szary papier, miejsca, w których obowiązywała cisza, zaczęły przekształcać się w miejsca otwarte i elastyczne, służące zaspokajaniu potrzeb lokalnych społeczności.

Nowa sytuacja lokalowa dała Bibliotece Miejskiej szansę sprostania temu wyzwaniu. Szczególną troską postanowiono otoczyć czytelnictwo dziecięce. W styczniu 1993 roku najmłodsi mieszkańcy Cieszyna otrzymali do dyspozycji bogato wyposażony, zarówno w księgozbiór jak i sprzęt, lokal o powierzchni 180 m2 mieszczący się na dwóch kondygnacjach (parter i antresola) głównej siedziby Biblioteki. Do nich też skierowana została bogata oferta kulturalno-edukacyjna, na którą, poza tradycyjnym udostępnianiem książek, składały się lekcje biblioteczne, projekcje – bardzo modnych w tych czasach – filmów video, zajęcia plastyczne i zabawy świetlicowe, które odbywały się w utworzonym na parterze tzw. „Przytulisku”, wyposażonym w zabawki, gry planszowe i materiały plastyczne, gdzie rodzice mogli zostawiać swoje dzieci pod czasową opiekę bibliotekarek. Z każdym rokiem, stosownie do potrzeb, oferta Oddziału dla dzieci stawała się coraz bogatsza. Najmłodsi czytelnicy brali udział w organizowanych cyklicznie warsztatach ekologicznych, regionalnych, literackich, dziennikarskich, a nawet teatralnych oraz lekcjach języka angielskiego. Dla zorganizowanych grup szkolnych, w godzinach dopołudniowych, prowadzone były przysposobienia biblioteczne i lekcje tematyczne. Natomiast dorośli czytelnicy biblioteki uczestniczyli w spotkaniach z autorami książek i wystawach.

Zgodnie z założeniami wprowadzonej w kraju gospodarki wolnorynkowej, na mocy uchwały Rady Miejskiej w Cieszynie Biblioteka Miejska otrzymała nowe uprawnienia, pozwalające jej na prowadzenie działalności gospodarczej. Stąd, jeszcze przed oficjalnym zakończeniem robót remontowo-budowlanych, 7 grudnia 1992 roku otwarta została księgarnia Ex libris, najmłodszy dział biblioteki. Głównym zadaniem księgarni była sprzedaż oraz promocja książek naukowych, książek o regionie i ambitnych pozycji z zakresu literatury pięknej. Szczególnie eksponowano tu cieszynalia – książki i broszury o Śląsku Cieszyńskim. Wystawiane i sprzedawane były także dzieła regionalnych artystów, m.in. S. Bojdy, B. Kohuta, J. Smykowskiej, L. Deckert-Firli. Jednak z uwagi na niedochodowość, w marcu 2000 roku działalność księgarni Ex libris została zawieszona, a pomieszczenia zostały wynajęte księgarni Matras, która funkcjonuje do dziś.

Antycypując przyszłe oczekiwania użytkowników, Biblioteka Miejska, jako jedna z pierwszych wśród bibliotek publicznych stopnia podstawowego, wkroczyła na drogę automatyzacji katalogowania zbiorów. W 1994 roku pozyskano z Biblioteki Narodowej program komputerowy MAK i rozpoczęto proces tworzenia baz danych. Warto wspomnieć, iż początkowo do procesu automatyzacji zbiorów służyło zaledwie jedno stanowisko komputerowe, na które pozyskano dotację z Państwowego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych. Starania ówczesnej dyrektorki A. Szeli-Kajstura w zakresie pozyskania kolejnych stanowisk komputerowych, jak i zaangażowanie wszystkich pracowników merytorycznych biblioteki sprawiły, iż 5 lat później w wypożyczalni dla dorosłych uruchomiony został elektroniczny moduł wypożyczania książek. W latach następnych proces komputeryzacji objął kolejno Oddział dla dzieci (2004), czytelnię i placówki filialne. Zakończenie procesu komputeryzacji w 2007 roku sprawiło, że 2 lata później „poszły w odstawkę” kartkowe katalogi tworzone i uzupełniane przez kolejne pokolenia bibliotekarzy.

Reforma administracyjna z 1999 roku, wprowadzając 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego kraju, zmieniła tło legislacyjne, na jakim umiejscowiona była dotychczasowa pozycja prawna sieci bibliotek publicznych. Nastąpiło przywrócenie bibliotek powiatowych, z możliwością powierzenia ich funkcji, dotychczas działającym bibliotekom miejskim. W związku z tym 26 stycznia 2001 roku Zarząd Miasta Cieszyna i Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zawarły Porozumienie w sprawie powierzenia cieszyńskiej Bibliotece Miejskiej zadań powiatowej biblioteki publicznej. Od tej pory biblioteka sprawuje opiekę merytoryczną nad 33 placówkami bibliotecznymi, działającymi na terenie 12 gmin powiatu, wspierając działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz lokalnych społeczności, proces doskonalenia zawodowego bibliotekarzy oraz tworzenie jednolitego systemu bibliotecznego do katalogowania i wypożyczania zbiorów.

Ze względu na specyfikę położenia geograficznego, wejście Polski w struktury Unii Europejskiej otworzyło przed cieszyńską biblioteką nowe perspektywy współpracy wraz z możliwością pozyskania środków unijnych na realizację transgranicznych projektów. Biblioteka Miejska w Cieszynie wspólnie z czeskocieszyńską Biblioteką Miejską zrealizowały projekty „Bliżej książek i czytelników”, „Biblioteki i literatura bez granic w Euroregionie Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko”, „Czytanie zbliża narody”, na które składały się m.in. konferencje szkoleniowe dla bibliotekarzy, w tym wyjazdowe do bibliotek polskich i czeskich, konkursy literackie i wydarzenia kulturalne dla czytelników z obu stron Olzy, a także wspólne inicjatywy wydawnicze i akcje promocyjne oraz tworzenie i modernizacja stron www.

W roku 2008 obie biblioteki zorganizowały pierwszą edycję Międzynarodowego Festiwalu Czytania nad Olzą. Festiwal rozpoczął się transgranicznym happeningiem czytelniczym – imprezą plenerową, która odbyła się na rynkach w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Współpraca bibliotek, oparta na wymianie zawodowych doświadczeń, przyczyniła się do wzbogacenia oferty kulturalnej dla mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza i rozwoju transgranicznego ruchu czytelniczego.

Nowoczesna instytucja kultury kultywująca tradycje

W ciągu kolejnych lat działalność kulturalna biblioteki rozwijała się , stosownie do rosnących i zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności. Zwłaszcza środowiskowa oferta Oddziału dla dzieci stała się rozpoznawalną marką na mapie kulturalnej miasta. W godzinach dopołudniowych prowadzone były lekcje biblioteczne i zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych, natomiast popołudniami dzieci licznie uczestniczyły w warsztatach plastycznych, ekologicznych, literackich i lekcjach języka angielskiego. Bibliotekarki prowadziły dziecięcą grupę „Nasz Teatrzyk”, której cotygodniowe próby wieńczył występ przed publicznością złożoną z rodziców i dziadków. Dział dziecięcy wydawał również własny kwartalnik pod nazwą „Czytelniczek”.

W 2007 roku biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. W ramach akcji organizowano cykliczne spotkania z lekturą, podczas których znani mieszkańcy ziemi cieszyńskiej spotykali się z najmłodszymi czytelnikami biblioteki, by opowiedzieć o swojej pracy, pasjach, ale przede wszystkim, by przeczytać swoją ulubioną książkę z dzieciństwa. Stałymi gośćmi Oddziału dla dzieci były również dzieci specjalnej troski, które uczestniczyły w warsztatach biblioterapeutycznych. Uznanie mieszkańców zyskały także działania skierowane do dorosłych: kursy komputerowe i językowe dla seniorów, spotkania autorskie, konferencje tematyczne i inne akcje, jak Narodowe Czytanie w Cieszynie czy plenerowa impreza pn. „Odjazdowy Bibliotekarz”.

Bogata działalność środowiskowa Biblioteki Miejskiej została zauważona przez instytucje i organizacje ogólnopolskie związane z książką i promocją czytelnictwa, co sprawiło, iż cieszyńska Biblioteka została laureatem wielu prestiżowych nagród. Były to m.in. dwie statuetki przyznane w latach 2009 i 2010 w ogólnopolskim Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” oraz II miejsce w konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa 2011 organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Zdecydowanie największym wyróżnieniem było zorganizowanie w Cieszynie przez Fundację ABCXXI we współpracy z Biblioteką Miejską ogólnopolskich obchodów 10-lecia kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. W dniu 1 czerwca 2011 roku Cieszyn stał się czytelniczą stolicą Polski. Inauguracji centralnych obchodów Jubileuszu 10-lecia dokonano na Moście Przyjaźni łączącym Polskę i Czechy, gdzie odbyła się uroczysta proklamacja programu „All of Europe Reads to Kids”, którego celem jest propagowanie głośnego czytania dzieciom w krajach europejskich. W uznaniu zaangażowania w organizację ogólnopolskiego przedsięwzięcia oraz zasług na rzecz promocji czytelnictwa w lutym 2012 roku Biblioteka Miejska i miasto Cieszyn otrzymały od Fundacji ABCXXI Super Statuetki w ogólnopolskim Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”. Działalność biblioteki doceniły również władze samorządowe. W roku 2011 Zarząd Powiatu postanowił wyróżnić instytucję przyznaniem prestiżowej nagrody im. ks. Leopolda Jana Szersznika w kategorii upowszechniania kultury. Z kolei w roku 2012, decyzją Rady Miejskiej Cieszyna, obecnej dyrektorce cieszyńskiej biblioteki – Izabeli Kuli (pełni funkcję dyrektora BM od 2007 roku) w uznaniu pracy całego zespołu bibliotekarzy, przyznana została Nagroda Miasta Cieszyna za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury.

Kolejne wielkie wyzwanie przyniósł rok 2013, kiedy Biblioteka Miejska w Cieszynie otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Biblioteka +”- modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. W styczniu 2014 roku ruszyły prace remontowo-budowlane. Priorytetem zadania było przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych – budowa windy osobowej i likwidacja barier architektonicznych. Sporą część środków inwestycyjnych przeznaczono na termomodernizację obiektu, w tym wymianę stylowych okien. Budowlano-remontową część projektu zwieńczyły prace wykończeniowe, mające na celu przywrócenie walorów historycznej i estetycznej wartości obiektu, które obejmowały renowację stiuków, sztukaterii i zabytkowych parkietów. Kolejnym etapem zadania było wyposażenie pomieszczeń bibliotecznych w meble i sprzęt audiowizualny oraz komputery i inne urządzenia cyfrowe, stanowiące wyposażenie nowo powstałej pracowni YOURmedi@TWOJEmedia. Nowe możliwości sprawiły, iż przystąpiono do wdrożenia nowej oferty edukacyjnej, uwzględniającej przede wszystkim intensyfikację działań w zakresie edukacji medialnej.

Od października 2014 roku młodsi użytkownicy biblioteki uczestniczą w warsztatach programowania, robotyki i filmowania oraz interdyscyplinarnych lekcjach bibliotecznych, będących połączeniem tradycyjnych zasobów i nowych technologii. Seniorzy natomiast biorą udział w kursach komputerowych, warsztatach fotografii cyfrowej i lekcjach języka angielskiego. Korzystają również z indywidualnych konsultacji z zakresu obsługi nowych mediów, których udzielają pracownicy biblioteki i młodzi użytkownicy pracowni multimedialnej.

W 2016 roku cieszyńska Biblioteka Miejska oferuje mieszkańcom dostęp do liczącego ponad 100 tys. woluminów księgozbioru, ponad 100 tytułów prasy bieżącej, w tym również w wersji elektronicznej i ponad 1000 tytułów audiobooków. Instytucja zapewnia również darmowy dostęp do prawie 2 tys. tytułów elektronicznych publikacji dostępnych na platformie IBUK Libra. W ramach miejskiej sieci bibliotecznej funkcjonuje 6 czytelni komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu. Na koniec 2015 roku odnotowano prawie 9,5 tys. aktywnych czytelników, ponad 23 tys. użytkowników komputerów i ponad 25 tys. uczestników oferty edukacji medialnej i czytelniczej.

Modernizacja i doposażenie, w połączeniu z bogatymi zbiorami i wykwalifikowaną kadrą sprawiły, iż Biblioteka Miejska jest dzisiaj odpowiadającym współczesnym standardom, wielofunkcyjnym centrum informacyjnym, z bogatą ofertą edukacji czytelniczej i medialnej skierowaną do wszystkich bez wyjątku mieszkańców miasta – otwartą na ambicje i umysły ludzi młodych, będącą jednocześnie przewodnikiem dla ludzi starszych w świecie nowych mediów.

 

Izabela Kula Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie

POLECAMY: