Agenda 2030

Szanowny Czytelniku,

Biblioteka Miejska w Cieszynie włączyła się w akcję wspierającą realizację i promocję Celów Zrównoważonego Rozwoju zawartych w Agendzie 2030 ONZ. Agenda 2030 to plan ratowania świata, który wszystkie państwa członkowskie ONZ zobowiązały się realizować przez najbliższe lata.

W 2015 r. 193 państwa ONZ, w tym Polska, przyjęły Agendę 2030 zawierającą 17 celów związanych z rozwojem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Tak szeroko opisana inicjatywa wymaga współpracy nie tylko rządów ale i instytucji kultury, stowarzyszeń oraz fundacji na całym świecie.
W realizację celów włączają się biblioteki publiczne, w tym cieszyńska biblioteka, która zapewnia:
– publiczny dostęp do informacji oraz zasobów, które dają ludziom możliwość poprawy życia,
– szkolenia w zakresie nowych umiejętności niezbędnych w edukacji i pracy zawodowej,
– szkolenia rozwijające umiejętności rozumienia i posługiwania się informacją,
– otwarty dostęp w bibliotekach publicznych do informacji o profilaktyce zdrowotnej, pomagających dbać o zdrowie jednostkom i rodzinom,
– dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym do szybkiego Internetu,
– neutralną i przyjazną przestrzeń dla wszystkich ludzi, w tym dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym: imigrantom, uchodźcom, mniejszościom, rdzennej ludności  oraz osobom niepełnosprawnym,
– publiczne udostępnianie informacji o parlamencie, społeczeństwie obywatelskim i innych instytucjach.

Biblioteka Miejska w Cieszynie wspiera również wczesną naukę czytania i pisania oraz uczenia się przez całe życie. Zajmuje się dokumentacją i ochroną dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, a także planuje organizację spotkań informacyjnych i zajęć edukacyjnych przybliżających Cele Zrównoważonego Rozwoju mieszkańcom Cieszyna
i powiatu.

Wdrażanie Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju wśród bibliotek publicznych województwa śląskiego koordynuje Biblioteka Śląska w Katowicach.

 

 


POLECAMY: